POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU «PL.RAZEM.WORK»

Obowiązuje od: 01.04.2018
Data ostatniej aktualizacji: 14.03.2019

1. Postanowienia ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności ("Polityka"), ponieważ wpływa ona na Twoje prawa i obowiązki. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Regulaminu (Umowy) na stronie internetowej "pl.razem.work" dostępnej pod linkiem https://pl.razem.work/pages/default/view?page=terms-and-conditions. Jeśli Pracodawca nie wyraża zgody na postanowienia Polityki, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.

Pojęcia i terminy stosowane w niniejszej Polityce w zrozumieniu pojęć, które są w Rozdziale 1 Regulaminu, jeśli Polityką nie wskazano inaczej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu informowanie Pracodawców o procedurach zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji, a mianowicie Danych osobowych przekazywanych do Razem PL oraz do Użytkowników, wykorzystując stronę internetową pl.razem.work.

Administratorem przetwarzania Danych osobowych (kontroler) jest RAZEM PL:
Razem Sp. z. o. o.
KRS 0000720974
NIP 5252742175
Region 36958877000000
WARSZAWA, ul. Twarda, 18, 00-105

Odpowiedzialną osobą w Razem PL w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Danych osobowych jest Administrator Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub próśb, dotyczących Danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy do Administratora Serwisu admin@razem.work lub telefonicznie pod numer telefunu: +48 22 307 41 48.

Podając swój adres e-mail, po kliknięciu przycisku na Serwisie, który potwierdza Twoją zgodę oraz przy zarejestrowaniu Konta na Serwisie, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie lub przetwarzanie i przechowywanie Danych personalnych Razem PL, otrzymanych z Konta, również innych danych, które mogą być dodatkowe otrzymane przy korzystaniu z Serwisu.

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wszelkie działania i / lub szereg działań związanych z gromadzeniem, rejestracją, przechowywaniem, adaptacją, modyfikacją, odnawianiem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianie (realizacja, przekazywanie), usuwaniem (likwidacją) Danych osobowych Pracodawcy, aby zapewnić funkcjonowanie Serwisu.

Razem PL zastrzega sobie prawo zmieniać niniejszą Politykę w dowolnym momencie. Razem PL zamieści najnowsze zmiany wprowadzone do Polityki prywatności w polu "Ostatnie zmiany" i powiadomi Pracodawców o takich zmianach w rozsądnym terminie (ale nie przed upływem 48 godzin) za pomocą wiadomości informacyjnej na Konto, wysyłając wiadomość na adres e-mail Pracodawcy. Kontynuując korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian, Pracodawca wyraża zgodę i akceptuje je jako część Polityki prywatności.

2. Zbieranie Danych osobowych Razem PL

Razem PL może zbierać i przetwarzać następujące Informacje o Pracodawcy, udzieloną dobrowolnie przez Pracodawcę:

Informacje o płatnościach nie są przechowywane i wykorzystywane przez firmę Razem PL, ale są przechowywane i przetwarzane przez usługę internetową acquiringu określoną w punkcie 3.1 Regulaminu, który jest Administratorem (kontrolerem) Danych osobowych. Współpraca takiego serwisu i Razem PL, w szczególności w zakresie przekazywania i przetwarzania Danych osobowych, jest określona w umowie i jest przeprowadzana zgodnie z wymaganiami obowiązującym ustawodawstwem

Razem PL może zbierać i przetwarzać następujące Informacje o Pracodawcy gromadzone automatycznie:

Takie informacje mają status Danych osobowych jedynie, jeśli pozwalają bezpośrednio na identyfikację Pracodawcy.

3. Wykorzystanie Danych osobowych

Razem PL wykorzystuje Dane osobowe Pracodawcy wyłącznie w celu:

4. Ujawnienie i rozpowszechnianie Danych osobowych

Razem PL nie rozpowszechnia Danych Osobowych na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych przez Pracodawcę na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Polityce.

Biorąc pod uwagę cechy funkcjonowania serwisu, niektóre osoby trzecie mogą mieć dostęp do niektórych lub wszystkich danych osobowych:

Kategoria 1

Podmioty te uzyskują dostęp do Danych Osobowych w sposób zgodny z celem działania Serwisu. Dostęp do Danych Osobowych odbywa się w zakresie określonym przez Administratora Strony i zgodnie z warunkami korzystania przez Użytkowników oraz odpowiednich stron internetowych, z którymi współpracuje Razem PL. Razem PL nie jest odpowiedzialny za ochronę Danych osobowych, które zostały ujawnione przez Użytkownika poza Serwisem lub zostały dobrowolnie ujawnione jednostkom funkcjonalnym Pracodawcy w ramach Serwisu (na przykład poprzez adres e-mail). Procedura gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania podmiotami Danych osobowych poza Serwisem musi być zgodna z warunkami określonymi w odpowiedniej Polityce Prywatności lub w innych dokumentach regulacyjnych takich podmiotów.

Kategoria 2

Mimo, że usługi te otrzymują ogólne informacje, które w rozumieniu obowiązującego prawa nie mogą być uważane za Dane osobowe, biorąc pod uwagę techniczną wykonalność badania i analizowania takich danych, Razem PL nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie Danych osobowych uzyskanych przez strony trzecie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób osoby trzecie wykorzystują dane, należy zapoznać się z odpowiednią Polityką prywatności osób trzecich.

Razem PL ma obowiązek przestrzegać i spełniać wymogi prawne, aby w niektórych przypadkach mógł ujawnić Dane Osobowe bez uprzedzenia, jeśli:

W takim przypadku Dane osobowe będą ujawniane tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wymaganego uzasadnionego celu.

5. Zmiana i usuwanie Danych osobowych

Pracodawca może w każdej chwili zmienić Dane osobowe poprzez Ustawienia Konta.

Pracodawca może przesłać Administratorowi Serwisu prośbę o zmodyfikowanie, poprawienie lub usunięcie wszelkich nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji na jego temat , umieszczonych na Serwisie, Administrator Serwisu jest zobowiązany rozpatrzyć i podjąć decyzję takiego żądania w ciągu 72 godzin od daty otrzymania.

Na żądanie Pracodawcy, Administrator Serwisu jest zobowiązany do usunięcia wszystkich Danych osobowych Pracodawcy, do których uzyskał dostęp w związku ze świadczeniem Usług Pracodawcy, jak również do całkowitego i nieodwołalnego usunięcia Konta Pracodawcy na Serwisie.

Pracodawca może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym (“right to be forgotten”), wysyłając Administratorowi Serwisu prośbę o nieodwracalne zniszczenie wszystkich informacji (w tym Danych osobowych) dostępnych dla Razem PL. Administrator Serwisu jest zobowiązany do usunięcia wszystkich dostępnych informacji na temat Pracodawcy, których jest właścicielem Konta, w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania.

6. Ochrona i terminy przechowywanie Danych osobowych

Razem PL gwarantuje, że wszystkie Dane osobowe Pracodawcy będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane w bazie danych RAZEM PL i osób trzecich, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej (w tym Konstytucji RP, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Do tego Razem PL stosuje zasoby ochrony fizycznej nośników Danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, szczegółowe raportowanie dostępu do Danych osobowych i używa oprogramowania do ochrony Danych osobowych, takich jak hasło, kody i protokół ochrony bezpieczeństwa połączenia z serwisem SSL.

Razem PL będzie także dokładać wszelkich starań, aby wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

Domyślnie Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania takich danych określonych w punkcie 3.1 niniejszej Polityki, ale nie dłużej niż 10 (dziesięć) lat. Dane osobowe są niszczone po upływie okresu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo.