REGULAMIN SERWISU «PL.RAZEM.WORK»

Obowiązuje od: 01.04.2018
Data ostatniej aktualizacji: 12.11.2019

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego pl.razem.work należy zapoznać się z treścią Regulaminu

Wyświetlając stronę pl.razem.work oraz korzystając z Usług świadczonych przez firmę Razem PL, po rejestracji, a także klikając przycisku na Serwisie, potwierdzający Twoją zgodę, akceptujesz warunki określone w niniejszym Regulaminie i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, zawartymi w niniejszym Regulaminie, prosimy o zaprzestanie korzystania z danego Serwisu i Usług, świadczonych przez Razem PL.

1. W niniejszym Regulaminie są wykorzystane następujące pojęcia i terminy:

1.1 Razem PL — osoba prawna, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim, posiadająca następujące dane:
Razem Sp. z. o. o.
KRS 0000720974
NIP 5252742175
Region 36958877000000
WARSZAWA, ul. Twarda, 18, 00-105,
a także spółki i jednostki stowarzyszone, które prowadzą działalność gospodarczą, w tym poprzez świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu.

1.2 Pracodawca - osoba fizyczna, działająca w imieniu własnym lub upoważniona do reprezentowania podmiotu prawnego (który bezpośrednio pracuje lub przebywa w biurze pośrednictwa pracy), mając pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, publikując wiadomości informacyjne (publiczne w formie reklam i prywatnych w postaci zaproszeń), które dotyczą m.in. wolnych miejsc pracy oraz warunków pracy, korzysta z funkcjonalności Serwisu w celu wyszukiwania Użytkowników i powiadamiania Użytkowników o zaproszeniu do pracy, ale nie jest powiązana z Razem PL.

1.3 Użytkownik - osoba fizyczna, której dane są umieszczone na Serwisie, która wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności danego zasobu, jak również na skontaktowanie się Pracodawcy poprzez funkcjonalną Stronę lub poza Serwisem.

1.4 Konto - indywidualna strona internetowa (Profil) Pracodawcy na Serwisie , do której Pracodawca otrzymuje dostęp w przypadku Rejestracji. Na Profilu wyświetlają się Dane osobowe Pracodawcy oraz inne informacje, za pomocą których zarejestrowany Użytkownik może skorzystać z Usług Razem PL, w tym uzyskuje: listę Pracodawców, informacje od Pracodawców, a także może ubiegać się o pracę. Dostęp do Konta Pracodawcy ma odpowiedni Pracodawca, Administrator Serwisu, oraz Użytkownik w zakresie ustalonym przez Administratora Serwisu, oraz zgodnie z Regulaminem.

1.5 Dane osobowe - informacje, przekazane przez Pracodawcę przy utworzeniu Konta na Serwisie, a mianowicie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy oraz dane osoby prawnej, reprezentowanej przez Pracodawcę (w tym numer KRS).

1.6 Usługi - wszystkie usługi informacyjne, świadczone przez firmę Razem PL za pośrednictwem Serwisu.

1.7 Polityka Prywatności - stanowi integralną część Regulaminu, określająca procedurę zbierania, przechowywania i przetwarzania Danych Osobowych Pracodawcy, Razem PL oraz reguluje relacje pomiędzy Danymi Osobowymi Pracodawcy a Razem PL; opublikowane w Internecie pod adresem https://pl.razem.work/pages/default/view?page=privacy-policy

1.8 Serwis - strona internetowa, udostępniana pod adresem internetowym: https://pl.razem.work, do której Razem PL posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej do świadczenia Usług.

1.9 Regulamin (Warunki Użytkowania) - dokument, dotyczący korzystania z Serwisu, wszelkich jego zmian i uzupełnień, a także Polityki prywatności, które łącznie stanowią Regulamin.

2. Opis Usług i kolejność nadania Usług

2.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest kolejność i specyfika korzystania z Serwisu i jego funkcji przez Pracodawcę, obowiązki i odpowiedzialność Pracodawcy, a także prawa i obowiązki Razem PL co do Pracodawcy.

2.2.Usługi są świadczone darmowo tylko w określonym zakresie przez Administratora Serwisu. Razem PL może zmienić warunki korzystania z Serwisu, warunki płatności, kolejność świadczenia Usług, w celu świadczenia wszelkich dodatkowych Usług, w tym płatnych.

2.3 Pracodawca może szukać w bazie danych profile Użytkowników bez rejestracji Konta. Żeby można było wysyłać wiadomości do Użytkowników oraz zamieszczać informację dotyczące ofert pracy, Pracodawca rejestruje Konto na Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.Zostawienia ofert o pracy oraz rejestracja są darmowe. Aby uzyskać lepszy dostęp (w tym zwiększenie liczby zaproszeń, które Pracodawca może wysyłać do Użytkownika), można wykupić dodatkowe usługi płatne w formie 30 dni od ostatniej zrobionej zmiany.

Żeby otrzymać dostęp do danych kontaktnych Użytkowników Pracodawca zobowiązany wykupić Taryf, dlatego trzeba wykorzystać stronę internetową ta system internet-eguairingu od trzecich osób. Taryf aktywny w ciągu 30 dni od aktywacji. Przy niewykorzystaniu wszystkich zaproszeń w ciągu 30 dni, oni będą anulowane.

2.4 Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Razem PL zapewnia takie Usługi:

3. Kolejność płatności za usługi, zwrot pieniędzy i rozpatzanie reklamacji

3.1 Płatności na Serwisie dokonywane są za pośrednictwem PayU Internet Acquiring (w osobie prawnej PayU S.A., która jest Administratorem Danych Osobowych), zgodnie z ich wymaganiami dotyczącymi płatności, przetwarzania płatności oraz informacji, zwrotu pieniędzy i rozpatrywania reklamacji. Tak że opłata może być zrobiona przelewem na rachunek Razem PL, z pomocą faktury, którą Pracodawca samodzielnie wystawia sobie na swojej stronie założonej. Razem PL może zmienić metodę płatności, uprzedzając o takich zmianach w sposób określony w pkt 5.1 i 10.2 niniejszego Regulaminu.

3.2 Płatność na Serwisie odbywa się po tym jak Pracodawca wybierze taryfę w granicach ustalonych przez Administratora Strony.Nadania płatnych usług na wskazany okres następuje po potwierdzeniu pomyślnego dokonania płatności przez Administratora strony, w przypadku opłaty przelewem bankowym lub przez system PayU opłata automatycznie będzie potwierdzona.

3.3 Aktualna lista taryf za dodatkowe usługi znajduje się pod poniższym linkiem: https://pl.razem.work/site/tariffs

3.4 Opłata za usługi pozwala Pracodawcy wysłać do Użytkownika określoną liczbę zaproszeń zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie. Razem Pl może zapewniać dostęp do innych funkcji, a także nadać inne korzyści w porównaniu z bezpłatnym dostępem do Serwisu i Usług, o których Administrator Serwisu jest zobowiązany poinformować Pracodawców, którzy nie dokonali opłaty za usługi.

3.5 Informacja o płatności usług, potwierdzeniu lub odrzuceniu oraz inne informację związane z płatnymi Usługami na Serwisie, zostanie przesłana do Pracodawcy pocztą elektroniczną, wskazaną przy rejestracji Konta.

3.6 Koszt opłaconego abonamentu nie jest zwracany Pracodawcy.

3.7 Wszelkie wnioski i skargi ze strony Pracodawcy skierowane do Administratora Serwisu, dotyczące płatności i niepodlegające warunkom Regulaminu stron trzecich, określonym w punkcie 3.1 niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin.

3.8 Wszelkie pytania, dotyczące płatności nieobjętych niniejszym Regulaminem, mogą być przedmiotem Regulaminu użytkowania i Polityki prywatności odpowiedniej osoby trzeciej Internetowy-acquiringu, określonymi w punkcie 3.1 Regulaminu.

4. Obowiązki Pracodawcy

4.1 Pracodawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu oraz Usług w odpowiedni sposób, przy tym nie naruszając praw innych Pracodawców, Użytkowników, osób trzecich i Razem PL, w tym praw własności intelektualnej. Zamawiającemu nie wolno żądać od Użytkowników opłat za zatrudnienie lub za jakąkolwiek działalność związaną z zatrudnianiem.

4.2 Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swojego Konta, aby nie dopuszczać dostęp osobam nieupoważnionym.

4.3 Pracodawca nie może naruszać integralności Serwisu, ingerować w jej normalną pracę, próbować uzyskać kod źródłowy Serwisu, uzyskać nieautoryzowany dostęp do kont innych Pracodawców, instalować złośliwy kod w polach do wprowadzania na Serwisie, uruchamiać zautomatyzowane programy, w celu uniemożliwienia dostępu do Serwisu innym użytkownikom, gromadzić, przechowywać i / lub przetwarzać informacje z Serwisu (w tym danych dotyczących innych Pracodawców i Użytkowników), w tym przy użyciu analizy danych.

4.4 Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania prawdziwych i przejrzystych informacji na swoim Koncie oraz do opłacania płatnych usług. Zabrania się podawania nieprawdziwych informacji, a także informacji o innej osobie, która nie jest Pracodawcą.

UWAGA!!! Zakazane jest umieszczenie danych kontaktowych pracodawcy lub bezpośrednich linków na kontakt w treści ofert pracy, a także na zdjęciach, filmach, lub podanie je w jakikolwiek inny sposób.

4.5 Pracodawca jest zobowiązany do posiadania tylko jednego Konta. Regulamin zabrania pracodawcom tworzenia więcej niż jednego Konta.

4.6 Pracodawca zobowiązany podawać w ofertach prawdziwą informację.

5. Odpowiedzialność Razem PL

5.1 Razem PL odpowiada za terminowe i prawidłowe świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, a także za administrowanie Serwisu. Firma Razem PL zobowiązuje się do powiadomienia Pracodawcy w należyty sposób o zmianie warunków korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresu e-mail), wskazanej przy rejestracji Konta lub przy dokonaniu Subskrypcji.

5.2 Razem PL nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Pracodawców i / lub Użytkowników na Serwisie oraz informacji, które Pracodawcy i / lub Użytkownicy podają na swoim Koncie lub przy komunikowaniu się między sobą. Razem PL zapewnia wyłącznie usługi informacyjne w zakresie wyszukiwania potencjalnych pracowników do pracy, przeglądania informacji o Użytkownikach i komunikacji między Pracodawcą a Użytkownikiem, a także nie gwarantuje dokładności informacji dostarczanych przez Użytkownika.

5.3 Razem PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane korzystaniem z Serwisu.

5.4 Razem PL stara się utrzymać Serwis bez błędów oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, lecz nie może zagwarantować całkowitego braku błędów, awarii i usterek podczas działania Serwisu, a także jego przydatności do celów, określonych w Regulaminie.

6. Prawa Razem PL

6.1 Razem PL ma prawo do zmiany Serwisu według własnego uznania.

6.2 Razem PL ma prawo do zmiany Informacji o Pracodawcach i Użytkownikach bez powiadomienia.

6.3 Razem PL zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania materiałów , opublikowanych przez Pracodawcę i / lub Użytkownika na Serwisie, jeśli one nie są zgodne z warunkami Regulaminu, wyrządzić szkodę dla Razem PL lub osobom trzecim, a także według własnego uznania bez podania przyczyny.

6.4 Pracodawca dopuszcza ograniczone wykorzystanie znaku towarowego, nazwy handlowej i / lub innego oznaczenia, niezbędnego do zidentyfikowania podmiotu, który jest reprezentowany przez Pracodawcę w celu wskazania Pracodawcy jako Partnera Użytkownika na Serwisie. Pracodawca przekazuje również wyłączne prawa własności Razem PL do wszelkich materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo, zamieszczonych przez Pracodawcę na Serwisie.

6.5 Razem PL ma prawo ograniczyć dostęp do Serwisu, całkowicie ograniczyć dostęp i / lub zablokować i / lub usunąć Konto Pracodawcy, jeśli Pracodawca naruszył jedno lub więcej warunków niniejszego Regulaminu i także w przypadku zgłoszenia skargi od Użytkownika na Pracodawca.

7. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

7.1 Razem PL dokłada wszelkich starań, aby zachować maksymalną poufność wszelkich informacji niejawnych, zamieszczonych na Serwisie.

7.2 Razem PL gwarantuje, że wszystkie Dane osobowe Pracodawcy będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane w bazie danych Razem PL i osób trzecich, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej (w tym Konstytucji RP, obowiązującej Ustawie o Ochronie danych Osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Razem PL dołoży wszelkich starań, aby wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. Z kolei Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie, przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych wyłącznie w ramach Usług Razem PL.

7.3 Procedura gromadzenia Danych Osobowych, ich przekazywania osobom trzecim, przechowywania i inne informacje, związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zawarta jest w Polityce prywatności.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Wszystkie elementy Serwisu i Serwis jako całość są własnością firmy Razem PL na podstawie licencji i są chronione prawem ochrony własności intelektualnej zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

8.2 Pracodawca potwierdza i akceptuje, że wszelkie treści, materiały, dostępne na Serwisie są chronione, w tym m.in. prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnica handlowa. Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści bez pisemnej zgody firmy Razem PL jest surowo zabronione.

8.3 Pracodawcy oraz osoby trzecie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej za rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autorów informacji znajdujących się na stronie internetowej. Korzystanie z własności intelektualnej firmy Razem PL w jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie przewidziany w Regulaminie, jest surowo zabronione.

9. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

9.1 Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory, wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane, polubownie, w drodze wspólnych rokowań lub negocjacji.

9.2 W przypadku, gdy niemożliwe jest osiągnięcie porozumienia i rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, spór ten zostanie przekazany do właściwego sądu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

9.3 Prawem właściwym będzie prawo polskie.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Razem PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełniania i wyłączania postanowień Regulaminu.

10.2 Nowa wersja Regulaminu zacznie działać od momentu jej zamieszczenia na Serwisie, o ile nie określono inaczej w nowej wersji Regulaminu. Data ostatniej zmiany zostanie wskazana w Regulaminie w polu "Data ostatnich zmian".

10.3 Pracodawca może zrezygnować z przyjęcia Regulaminu w dowolnym momencie, zostawić korzystanie z Serwisu oraz otrzymywać Usługi firmy Razem PL, oraz subskrybować, wysyłając oświadczenie o odmowie odnowienia subskrypcji Administratorowi Serwisu na adres e-mail.

10.4 Razem PL może zrezygnować z Regulaminu w każdym czasie, powiadamiając o tym Pracodawców za pomocą poczty elektronicznej, wskazanej w momencie rejestracji Konta lub przy Subskrypcji, a także zamieszczając informacje na Serwisie.

10.5 W przypadku pytań dotyczących realizacji niniejszego Regulaminu, informacji dotyczących świadczenia Usług, prosimy o kontakt na adres e-mail: admin@razem.work lub telefonicznie pod numerem: +48 22 307 41 48.